Superlit

Specifikace

Potrubi

Laminátová potrubí byla zavedena na počátku 50. let minulého století jako alternativa chráněných kovových rour. Potrubní infrastruktura ve světě stárne a miliony kilometrů potrubních vedení vyžadují obnovu.

V rozvojových zemích mnoho infrastrukturních potrubí jednoduše neexistuje. Tyto země stojí před volbou správného materiálu, aby se tak vyhnuly problémům, ke kterým dochází v rozvinutých zemích, hlavně korozi, jež byla bude velmi nákladným problémem. Každý rok se utratí miliardy dolarů na opravy, výměnu a renovaci poškozených potrubních vedení.

 

Problémy potrubí

Potrubí může být poškozeno:

 • Vnitřně
 • Betonové trouby použité v kanalizačních systémech rychle korodují v důsledku přítomnosti kyseliny sírové vznikající při hydrogensulfidovém cyklu.

 • Zvnějšku
 • Půda a bludné elektrické proudu poškozují podzemní potrubní vedení. Kovová potrubí s nízkou odolností mohou korodovat při uložení do špatně větrávaných a nedostatečně odvodňovaných půd. Korozi ještě uspíší přítomnost bakterií redukujících sulfáty.

Tyto problémy je možno podstatně omezit, nebo dokonce odstranit, pečlivým výběrem materiálů odolných vůči korozi nebo zahrnutím systémů antikorozní ochrany do konstrukce potrubí. Bohužel s vidinou úspory finančních prostředků se často zapomíná na potřebnou antikorozní ochranu. Důsledky se ukáží za několik let. Koroze není vratným procesem. Řešení tohoto problému je velice jednoduché: je to GRP potrubí SUPERLIT.

 

Pokročilá technologie

Pokrok

GRP roury SUPERLIT, odolné vůči korozi a vyráběné podle nejpřísnějších kvalitativních standardů, jsou k dispozici v šesti tlakových třídách a třech třídách tuhosti.

Rostoucí povědomí o úsporách provozních nákladů a vynikající antikorozní odolnost plastových rour vyztužených skelnými vlákny vedl k jejich širokému rozšíření v následujících oblastech:

 • Přenos a rozvod vody (pitná a surová voda)
 • Sanitární kanalizační systémy
 • Svody dešťové vody
 • Potrubní přivaděče vodních elektráren
 • Přívod mořské vody a vedení chladicí vody
 • Vedení cirkulační vody, doplňovací vody a odkalovací vedení pro elektrárny
 • Průmyslové aplikace
 • Čerpací a pažnicové trubky
 • Ropné produkty
 • Chemické procesní potrubí

Jako náhrada za jiné materiály vykazují GRP potrubí SUPERLIT dlouhou životnost při nízkých provozních nákladech a malých nárocích na údržbu. Proto tyto trouby obvykle představují nejlepší volbu.

 

Specifické vlastnosti

 • Antikorozní vlastnosti
  • Není potřeba používat nákladné povrchové úpravy ani provádět nákladnou údržbu
 • Potrubí není negativně ovlivňováno slanou vodou, podzemními vodami nebo korozívními půdami
  • Odpadá potřeba instalace katodické ochrany a ochranných povrchových úprav
 • Nedochází k poškozování elektrolýzou nebo bludnými elektrickými proudy
  • Vnitřní ochranná vrstva zůstáva nepoškozena, což zabraňuje ucpávání poproudých zařízení a vysokému součiniteli tření. Hydraulické vlastnosti jsou tak v čase konstantní
  • Dlouhá životnost
  • Nízké náklady na údržbu
 • Snadné opravy
  • Omezení prostojů a snížení nákladů na opravy
 • Dostupné příslušenství
  • Kolena je možno vyrábět s libovolným úhlem; k dispozici jsou nestandardní tvary, které umožňují realizovat atypické projekty
 • Pružnost
  • Přechodový / rázový tlak je nižší než u tuhých potrubí (DI, ocel, atd.)
 • Nízká hmotnost (1/4 hmotnosti tvárné litiny, 1/10 hmotnosti betonu)
  • Nízké náklady na pokládka
 • Příznivé průtokové koeficienty
  • Možnost použití menších čerpadel. Menší hydraulické ztráty způsobené  třením
  • Minimální akumulace kalu může pomoci při snižování nákladů na čištění
 • Přesné nátrubky SUPERLIT
  • Těsné spoje navržené tak, aby nedocházelo k propouštění směrem dovnitř, ani ven
  • Snadné spojování, kratší doba instalace
  • Umožňuje provádět menší změny směru bez použití trarovek
 • Inovativní přístup
  • Unikátní vlastnosti GRP potrubí umožňují snížit vznik rázových vln.

Technické normy

Standardy

GRP potrubí splňuje technické normy ASTM, AWWA a ISO. 

 

Suroviny

Suroviny použité na výrobu GRP potrubí spňují kvalitativní požadavky společnosti SUPERLIT. což dodavatel dokládá certifikací. Před použitím se vzorky všech surovin testují. Tyto zkoušky zaručují, že materiály trubek odpovídající požadovaným specifikacím.

Kontrola potrubí

Běžně se kontroluje kapacita tangenciálního a osového zatížení vyrobených troub. Kromě toho se také ověřuje jejich konstrukce a složení.

Všechna potrubí jsou předmětem následujících kontrol:

 • Vizuální kontrola
 • Barcol test tvrdosti
 • Tloušťka stěny
 • Délka
 • Průměr

Na odebraných vzorcích se provádějí tyto kontroly:

 • Tuhost trubky
 • Dlouhodobá tuhost trubky
 • Vychýlení bez poškození nebo konstrukčního selhání
 • Hydrostatická zkouška těsnosti

 

Zkoušky kvality

Zkouska

Společným prvkem všech norem je požadavek, aby výrobce trubek prokazoval shodu s minimálními provozními požadavky uvedenými v jednotlivých normách. U GRP potrubí jsou tyto minimální provozní požadavky jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Nejdůležitější z těchto požadavků jsou obecně specifikovány na stejné úrovni ve všech zmíněných normách a jedná se o požadavky na spoje, výchozí posunutí kroužku, dlouhodobý ohyb kroužku, dlouhodobá tuhost a tlak nebo odolnost proti korozi při deformaci. GRP potrubí SUPERLIT byly zevrubně testovány za účelem ověření shody s požadavky norem ASTM D3262, ASTM D3517, AWWA C950, DIN 16869, ISO 10467.2 a ISO 10639.2.

 

Dlouhodobá tuhost

Normy ISO a EN 14 364 obsahující požadavky na dlouhodobou tuhost GRP potrubí SUPERLIT ve všech podmínkách splňuje.

 

Počáteční limitní deformace

Požadavky na počáteční deformaci jsou stejné v normě ISO i v normě AWWA C950 a v obou normách je platný stejný klasifikační systém uvedený v tabulce.

Třída Úroveň A Úroveň B
SN 500 24,4 40,8
SN 625 22,7 37,8
SN 1000 19,4 32,4
SN 1250 18,0 (18) 30,0 (30)
SN 2000 15,4 25,7
SN 2500 14,3 (15) 23,9 (25)
SN 4000 12,2 20,4
SN 5000 11,3 (12) 18,9 (20)
SN 8000 9,7 16,2
SN 10000 9,0 (9) 15,0 (15)

Úroveň A je požadovaná úroveň deformace, při které se na trubce nesmí vyskytnout žádné poškození. Úroveň B je požadovaná strukturní pevnost. Hodnoty v závorkách jsou požadavky dle normy AWWA C950. 

 

Dlouhodobá limitní deformace

I když v normě AWWA C950 neexistuje žádný požadavek týkající se dlouhodobé deformace, od výrobní společnosti je vyžadováno, aby určila a sdělila maximální přípustnou hodnotu deformace. Tato hodnota, která se označuje symbolem Sb, je definována jako deformace (prodloužení v % při přetržení). V normě ISO je dlouhodobá deformace definována jako hodnota v % a pro deformaci úroveň A je určena bez výskytu trhlin. Úroveň B je požadovaná strukturní pevnost, hodnoty v závorkách pak vyjadřují požadavek stanovený normou AWWA C950. Požadavky jsou u obou metod stejné.

Trubky uložené v podzemí jsou provozovány s určitou hodnotou jmenovitého tlaku. To znamená, že je nutné brát v úvahu také jejich deformaci. 

Tento stav je v případě norem ISO vysvětlen v normě ISO DTR 10465–3, příloha G. Součinitele bezpečnosti pro dlouhodobé průměrné minimální hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

Třída PN, jejíž součinitel bezpečnosti se má použít PN 32 PN 25 PN 16 PN 10 PN 6 PN 4 PN 2
Dlouhodobá hodnota 97.5% LCL, PN (97.5% LCL) 1.3 1.3 1.45 1.55 1.6 1.65 1.7
Dlouhodobá střední hodnota, PN střední 1.6 1.6 1.8 1.9 2.0 2.05 2.1

Hodnoty uvedené výše jsou stanoveny na základě součinitele 9 %. V případě vyšších odchylek je třeba součinitel bezpečnosti zvýšit. V normě AWWA je součinitel dlouhodobé bezpečnosti při uložení nad zemí i pod zemí konstantní a je roven 1,8. Výpočet je nutné provést v souladu s normou AWWA M 45, článek 5.7.4.

 

Minimální axiální pevnost

Výchozí hodnoty v normě ISO jsou uváděny v N/mm při jednotkovém obvodu ve vztahu k tlakové třídě a průměru trubky.

Minimální hodnoty axiální pevnosti jsou v normě AWWA uváděny v librách/palec při jednotkovém obvodu ve vztahu k tlakové třídě a průměru trubky.

 

Počáteční tlak při porušení (prasknutí)

Počáteční tlak při porušení vychází z hodnoty dlouhodobého tlaku při porušení a regresní faktor se určí z dlouhodobého statické vnitřního tlaku. Tyto zkušební metody prováděné za pomoci statického tlaku jsou totožné v normách ISO a AWWA, liší se však dlouohobé součinitele bezpečnosti. 

 

Zkoušky těsnosti

Zkoušku těsnosti lze u GRP potrubních systému dle normy ISO realizovat dvěma metodami.

První z nich je testování každé trubky tlakem, který je 1,5 násobkem její tlakové třídy. Doba zkoušky není stanovena.

Druhou možností je testování vzorku při velmi vysokém zkušebním tlaku po dobu 6 minut. Zkušební tlak se vypočítá z regresní křivky získané ze zkoušky dlouhodobým statickm tlakem. Pokud je součinitel dlouhodobé bezpečnosti roven hodnotě vypočtané z normy ISO DTR 10465:3, potom činí riziko porušení 6,5 %.