Superlit

Instalace

Instalace

Instalace

Dlouhé životnosti a dobrých funkčních charakteristik rour GRP SUPERLIT lze dosáhnout pouze při správné manipulaci a instalaci. Je důležité, aby majitel, technik a dodavatel pochopili, že polyesterová roura vyztužená skelnými vlákny (GRP) je navržena tak, aby využívala podpory podloží a zásypu, která bude zajištěna dodržením doporučených instalačních postupů. Technici na základě rozsáhlých zkušeností zjistili, že jako zásypový materiál pro roury GRP jsou ideální správně zhutněné granulární materiály. Roura spolu se zásypovým materiálem vytvářejí vysoce funkční systém „roura-půda“. Následující informace jsou částečným přehledem instalačních postupů; jejich účelem není nahradit instalační pokyny, které je nutno dodržovat při každém projektu. Úplné instalační pokyny vám poskytne společnost SUPERLIT.

 

Hloubení

Vykop

Podrobnosti instalace do standardního výkopu jsou uvedeny na další straně. Výkop musí být vždy dostatečně široký, aby umožňoval umístění a zhutnění zásypových materiálů, aby se zajistila odpovídající podpora roury. Hloubka v grafech uvedených v této publikaci je založena na předpokládané šířce výkopu rovné 1,75násobku jmenovitého průměru rour. Potenciálně lze dosáhnout šířek až 1,5násobku DN, avšak v tomto případě budou ovlivněny limity uložení. Pokud se vaše podmínky liší od těchto předpokladů, konzultujte situaci se společností SUPERLIT.

 

Podloží

Lože výkopu připravené z vhodného materiálu musí pro rouru zajišťovat rovnoměrnou a spojitou podporu.

Kontrola nainstalovaného potrubí

Po instalaci každé roury je nutno zkontrolovat maximální průměrovou svislou výchylku. V případě rour GRP společnosti SUPERLIT je tento postup rychlý a snadný.

Nainstalované průměrové vychýlení

Maximální povolené výchozí průměrové vychýlení (typicky svislé) by mělo mít hodnotu uvedenou v tabulce níže:

DN > 300
3%

U samospádových aplikací bude maximální povolené dlouhodobé vychýlení rovno 6 % pro průměry 300 mm a větší. Tyto hodnoty budou platit pro všechny třídy tuhosti. Vydutí, ploché oblasti nebo jiné náhlé změny v zakřivení roury nejsou povoleny. Roury nainstalované mimo tato omezení nemusí fungovat očekávaným způsobem.

Doprava

Doprava

Jakýkoliv zásypový materiál je nutno zhutnit v případě, že se předpokládá jeho zatížení dopravou. Omezení týkající se minimálního krytí je možno zmírnit v případě instalace speciálních struktur, jako je například betonový plášť, betonové krycí desky, pažnice apod.

 

Vysoká hladina vody

Jako prevence plování prázdné ponořené roury se požaduje minimálně jeden průměr zeminového krytu (minimální objemová hmotnost suché půdy 1900 kg/m3). Případně lze instalaci provést pomocí ukotvení rour. Pokud je navrhováno kotvení, musí být omezující úvazy provedeny z plochého materiálu o minimální šířce 25 mm. Umístěny musí být maximálně ve 4m intervalech. Podrobnosti o kotvení a minimální hloubce krytí s kotvami konzultujte s výrobcem.

Bezvýkopová technologie

V současné době rostoucí rezidenční oblasti činí technologie využívající otevřených výkopů nepraktickými, jelikož se při instalaci, výměně nebo renovaci pozemních potrubních systému porušuje povrch. Bezvýkopová technologie zahrnuje renovaci stávajících potrubí metodou zvanou „sliplining“, kde se nová trubka instaluje uvnitř stávajícího dosluhujícího potrubí. Tato metoda může zahrnovat také proces mikroražení, při kterém se do nově připraveného výkopu vyvrtá otvor, do něhož se zatlačí nová trubka.

Možnost renovace metodou sliplining

Výrobní proces rour GRP společnost SUPERLIT je jedinečný tím, že umožňuje vyrobit přizpůsobený produkt splňující požadavky konkrétních projektů. S možnosti vyrábět přizpůsobené průměry lze optimální rozměr roury přizpůsobit vnitřnímu průměru stávajícího potrubí. Kombinace těchto jedinečných procesů nabízí maximální průtokové možnosti při zachování jednoduché instalace.

Netlaková roura GRP SUPERLIT určená pro proces sliplining se vyrábí s nepřečnívajícím spojem nátrubku, pomocí kterého se minimalizuje vnější průměr nového potrubí a umožňuje snadná instalace při udržení co největší části průtokové kapacity.

Možnost výroby různých délek může dále napomoci při zkracování doby potřebné pro instalaci. Zkrácená doba instalace znamená nižší náklady a kratší „prostoje“ u renovovaného potrubí.

Vlastnosti Výhody
Možnost přizpůsobení průměru Minimalizace zmenšení vnitřního rozměru stávajícího potrubí, maximalizace průtoku
Vlastní délky Snadnější a rychlejší instalace, méně prostojů spojených s prováděním servisu na potrubí
Nepřesahující spoj nátrubku Usnadňuje instalaci, omezuje na minimum vnější průměr nového potrubí

Možnost mikroražení / protlačování

Roury GRP společnosti SUPERLIT jsou určeny pro mikroražení a protlačování, při kterém se využívá výhod přinášených kompozitním materiálem GRP. Vnitřní část roury z GRP zajišťuje odolnost vůči korozi při jmenovitém tlaku, zatímco zbývající vrstva kompozitu odolává velmi vysokými silám potřebným při „protlačování“ trubky. Jelikož je protlačovací roura GRP SUPERLIT určena pro tlakové aplikace, je nyní možno tlakové vodní a kanalizační systémy instalovat pomocí bezvýkopové technologie.

Vlastnosti Výhody
Materiál odolný proti korozi Všechny výhody standardních rour GRP SUPERLIT
Nátrubková technologie SUPERLIT Tlakové hodnoty stejné jako u standardních rour GRP SUPERLIT
Vnější vrstva GRP Umožňuje protlačovat rouru stejným způsobem jako v případě rour jiného typu než GRP